Home  
Gear Juicer
Ultrasonic Washer
Personal Blender
Sonic DentiAll
Contact Us
   
 

น้ำกลั่น

 
 

Glacier

   

น้ำกลั่น คือน้ำที่ระเหยกลายเป็นไอ เมื่อถูกความร้อน โดยที่สิ่งที่เจือปนอยู่ในน้ำจะไม่ระเหยไปพร้อมกับไอน้ำนั้น และเมื่อไอน้ำกระทบกับความเย็นก็จะเกิดการควบแน่นเปลี่ยนสถานะจากไอกลายเป็นหยดน้ำอีกครั้ง ดังนั้นน้ำที่ได้จากขบวนการกลั่นจึงเป็นน้ำบริสุทธิ์ ปราศจากการปนเปื้อน ซึ่งวัฏจักรดังกล่าวนี้ที่พบได้ในธรรมชาตก็ิคือ ขบวนการเกิดฝนนั่นเอง

เนื่องจากกว่าน้ำจะระเหยกลายเป็นไอได้นั้นต้องผ่านความร้อนเป็นเวลานาน เพราะฉะนั้นน้ำที่กลั่นได้จึงปราศจากเชื้อโรค เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆไม่สามารถทนความร้อนสูง เป็นเวลานานๆได้

ถ้าหากคุณเคยดื่มน้ำกลั่นจะพบว่าน้ำกลั่นเป็นน้ำที่ไม่มีรสชาติ เนื่องจากในขบวนการกลั่นนั้นเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ำ เมื่อน้ำมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเท่านั้น ไม่มีการเติมหรือใช้สารเคมีแต่อย่างใด

การดื่มน้ำกลั่นจะช่วยให้ขบวนการขับสารพิษออกจากเซลล์ และร่างกายเป็นไปได้รวดเร็วขึ้น ทำให้สารพิษและของเสียที่ตกค้างในร่างกายของคุณลดน้อยลง ดังนั้นการดื่มน้ำกลั่นจึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้สุขภาพของคุณดีขึ้น