เครื่องล้างผัก-ผลไม้ Ultrasonic

 

ใบรับประกันระยะเวลา 2 ปี

 

        บริษัท Greenbison ประกันผลิตภัณฑ์ตัวนี้ รวมทั้งส่วนประกอบใด ๆ ก็ตามต่อการบกพร่องเสียหายทั้งในด้านวัสดุและการประกอบ ดังต่อไปนี้

1. การบริการซ่อมแซม : ในระยะเวลารับประกันนับตั้งแต่วันที่ซื้อ หากสินค้ามีข้อบกพร่องใดๆ บริษัท Greenbison หรือดีลเลอร์และศูนย์บริการต่างๆ จะรับผิดชอบซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  (ลูกค้าต้องนำเครื่องมาเองและมารับเอง  หรือบริษัทจัดส่งให้โดยมีค่าจัดส่ง)  หลังจากหมดระยะเวลารับประกัน ลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง อันประกอบด้วย ส่วนประกอบ (อะไหล่) แรงงาน ค่าส่งของ และค่าบริการซ่อม

2. ส่วนประกอบ (อะไหล่) : บริษัท Greenbison จะชดเชยส่วนประกอบใหม่หรือซ่อมแซมทดแทนให้ในกรณีที่มีส่วนประกอบที่ชำรุดในระยะเวลา 2 ปี  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่หลังจาก 2 ปี นับจากวันที่ซื้อ ลูกค้าจะต้องจ่ายค่าแรงและค่าอะไหล่ให้แก่ดีลเลอร์หรือศูนย์บริการของบริษัท Greenbison 

เพื่อที่จะได้รับการบริการจากใบรับประกันสินค้านี้ ลูกค้าจะต้องนำสินค้า หรือส่งสินค้าทั้งหมด โดยลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าขนส่งเอง สินค้าอาจใส่ในกล่องบรรจุสินค้าเดิม หรือกล่องอื่นที่แข็งแรงพอๆ กัน มาให้ดีลเลอร์หรือศูนย์บริการใดๆ ของบริษัท Greenbison

ใบรับประกันดังกล่าวไม่ได้ครอบคลุมถึง  ความเสื่อมสภาพตามธรรมชาติของเครื่องอันเกิดได้จากการใช้งานปกติ หรือความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ การใช้เครื่องแบบผิดวัตถุประสงค์  การใช้ในทางที่ผิด การไม่ดูแลเอาใจใส่ การใช้ในทางการค้า   หรือการดัดแปลงตัวเครื่องหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่อง รวมถึงส่วนประกอบทั้งหมด การรับประกันไม่ได้ครอบคลุมถึงความเสียหาย อันเกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม และการดูแลที่ไม่ถูกวิธี การใช้ไฟผิดขนาด  หรือการพยายามซ่อมโดยผู้ที่ไม่ใช่พนักงานบริการจากบริษัท  Greenbion การรับประกันนี้ใช้แค่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

เพื่อที่จะได้รับการบริการจากใบรับประกันสินค้านี้ ลูกค้าจำเป็นต้องแสดงหลักฐานการซื้อในรูปของใบเสร็จหรืออินวอยซ์ ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงว่าสินค้ายังอยู่ในระยะประกัน

การซ่อมแซม หรือ การเปลี่ยนสินค้าตามใบรับประกันนี้เป็นบริการพิเศษแก่ลูกค้า บริษัท  Greenbison   จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ  ที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือการขนส่ง นอกจากในขอบเขตที่มีกฎหมายคุ้มครองไว้ ใบรับประกันสินค้า มีขอบเขตจำกัดอยู่ในระยะเวลาที่ใบรับประกันยังมีผลบังคับใช้อยู่

บริษัท  Greenbison

5550  Cerritos Ave., Suite No. E Cypress, CA 90630

โทรศัพท์ : (714) 995 2700    โทรสาร : (714) 995 2777

 

HomeContact UsOur Map : แผนที่บริษัทเสียงตอบรับจากผู้ใช้วิธีปลูกต้นกล้าข้าวสาลีตัวแทนจำหน่าย

© 2006 by Good Health (Thailand) Co., Ltd. All right reserved